Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Herz. 6 (2024)

1 Algemeen

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door HBrijopleiding worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen (“Overeenkomsten”).
1.2 Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan op het moment dat door HBrijopleiding een door de wederpartij getekende offerte wordt ontvangen, dan wel de lesovereenkomst / inschrijfformulier ingevuld enondertekend ontvangen wordt. Indien inschrijving via de website https://www.hbrijopleiding.nl/inschrijven geschied, geldt de aanmelding als inschrijving.
1.3 Onze wederpartij bij Overeenkomsten wordt hierna “Cursist” genoemd.
1.4 HBrijopleiding biedt één van de volgende diensten aan de Cursist aan
1.4.1 “Pakketopleiding”: opleiding met een vooraf vastgesteld aantal rijlessen waarbij de theorie, toets en praktijkexamen zijn inbegrepen;
1.4.2 “Spoedopleiding”: opleiding met een vastgesteld aantal rijlessen, dat binnen 15 weken wordt afgerond, waarbij de theorie, toets en praktijkexamen zijn inbegrepen
1.4.3 “Reguliere opleiding”: een Rijopleiding met een onbepaalde duur en een onbepaald aantal rijlessen, waarbij noch de theoriecursus, noch de toets en het praktijk examen zijn inbegrepen
1.4.4 “Nascholing”: een theorie of praktijkcursus van een door het CBR erkende opleiding voor het bijschrijven van nascholingsuren voor het verkrijgen van Code95 op het rijbewijs.
1.4.5 “Taxiopleiding” opleiding met een vooraf gesteld aantal rijlessen waarbij de theorie en praktijkexamen zijn inbegrepen.
1.5 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing

2 Overeenkomsten

2.1 Ingeval van een van de bepalingen uit deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing
2.2 Ingeval van strijd tussen in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen, en andere schriftelijke van Overeenkomsten deel uitmakende bepalingen, prevaleren de laatste.

3 Verplichtingen HBrijopleiding

3.1 HBrijopleiding is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
3.1.1 rijles wordt gegeven door rij-instructeurs die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
3.1.2 de Cursist zoveel mogelijk rijles krijgt van één en dezelfde rij-instructeur;
3.1.3 de examen aanvraag uiterlijk 2 weken na het met de Cursist gevoerde overleg dat het examen kan worden aangevraagd en de Cursist de kosten van alle gevolgde rijlessen en van het examen aan HBrijopleiding heeft voldaan, is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR);
3.1.4 de Cursist op de datum en tijd waarvoor hij en/of zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen van het examen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij en/of zij rijles heeft gekregen, danwel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type;
3.1.5 er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt tegen aansprakelijkheid van HBrijopleiding jegens de Cursist
3.1.6 De tijdsduur van de te geven instructie inzake nascholing, zoals aangegeven in de oproep, wordt volledig benut voor het geven van instructie.
3.1.7 Als de cursist jonger is als 18 jaar, zal HBrijopleiding een kopie van deze inschrijving/overeenkomst aan de cursist overhandigen.

4 Verplichtingen Cursist

4.1 De Cursist is verplicht:
4.1.1 tijdens de rijles aanwezig te zijn; Indien de Cursist niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip op de met de rij-instructeur afgesproken plaats aanwezig is, heeft hij en/of zij geen recht op een vervangende rijles;
4.1.2 een rijles die hij en/of zij niet kan volgen tijdig, langer dan 48 uur voor aanvang van de rijles af te zeggen. Indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd, waarbij zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen niet zijn inbegrepen in voornoemde periode, heeft de Cursist geen recht op een vervangende rijles en dient er in geval van een aangekocht pakketvorm extra lessen te worden bijgekocht. Ingeval van een losse les is de vergoeding voor de les dan verschuldigd. Afzegging kan alleen bij de desbetreffende rijinstructeur worden gedaan. Ingeval van een niet tijdige afzegging vanwege een dringende reden heeft de Cursist recht op een vervangende rijles. De Cursist dient op verzoek van HBrijopleiding schriftelijk bewijs ter zake de dringende reden te overleggen. Onder een dringende reden dient te worden verstaan de begrafenis van een overledene tot en met de 2e graad of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie In elk geval van afzegging van de rijles bij de Spoedopleiding, heeft de Cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van een in dit artikel genoemde dringende reden
4.1.3 de aanwijzingen van de rij-istructeur tijdens de rijles en/of nascholing op te volgen;
4.1.4 bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen;
4.1.5 De adviezen op te volgen van de rij-instructeur inzake geadviseerde pakketvormen;
4.1.6 Nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen, nascholing en/of het examen deel te nemen.
4.1.7 De cursist die voor rijbewijs C, D, E en/of BE in opleiding is, is verplicht gedurende de lesuren rijbewijs B bij zich te dragen.
4.1.8 Bent U jonger dan 18 jaar dan moet deze inschrijving/overeenkomst schriftelijk worden ondertekend door een (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger. Voorts dient een kopie van het identiteitsbewijs van de (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger te worden verstrekt aan de rijschool.

 

5 Betaling

5.1 De wederpartij is gehouden om facturen van HBrijopleiding voorafgaand aan de opleiding te voldoen. Indien het verschuldigde lesgeld (inclusief kosten voor lesmateriaal en examen) niet tijdig en volledig is voldaan, kan uitsluiting van deelname volgen.
5.2 HBrijopleiding is gerechtigd tijdens de duur van de Overeenkomst haar lesprijs inzake rijles te verhogen. De Cursist heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij en/of zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
5.3 Indien HBrijopleiding 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling heeft ontvangen, is de Cursist automatisch in verzuim, HBrijopleiding is dan gerechtigd het nog openstaande bedrag te verhogen met EUR 12, -administratiekosten, in aanvulling op de administratiekosten die zijn genoemd in paragraaf 5.3 hierboven. HBrijopleiding behoudt zich tevens het recht voor om over het nog openstaande bedrag rente te berekenen. Zij zal als rentepercentage de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis hanteren. De verplichting van de Cursist tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt hiermee niet te vervallen.
5.4 Indien de Cursist in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan HBrijopleiding de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. HBrijopleiding is in dat geval gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen, welke kosten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten omvatten. Onder buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die aan HBrijopleiding in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie HBrijopleiding zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.

6 Examen

6.1 De kosten van alle door de Cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan HBrijopleiding dienen te zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend.
6.2 HBrijopleiding is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het examen door te berekenen aan de Cursist. Zij is op verzoek van de Cursist verplicht een specificatie van die prijswijziging te overhandigen.
6.3 HBrijopleiding behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.
6.4 Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de Cursist niet of te laat op het examen verschijnt of hij en/of zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de Cursist.
6.5 HBrijopleiding zal op verzoek van de Cursist zorgdragen voor de aanvraag van een nieuw examen en de kosten voor haar rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van een van de onderstaande gebeurtenissen:
6.5.1 een familielid tot en met de 2e graad van de Cursist of van de rij-instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden
c.q. plaats zal vinden op de dag van het examen zelf;
6.5.2 het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type ter beschikking is;
6.5.3 het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;
6.5.4 Bij Examengarantie herexamen is de huur van de auto niet inbegrepen.

7 Nascholingstrainingen

7.1 Indien de nascholingstraining geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de wederpartij/cursist omdat deze verzuimd heeft voor de aanvraag van de nascholingstraining zijn/haar vakantie te vermelden, draagt hij/zij alle daaruit voortvloeiende kosten.
7.2 Indien de nascholingstraining geen doorgang kan vinden omdat de wederpartij/cursist wettelijke, cursusdocumenten en/of Elearning cursus (1ste gedeelte van de cursus) vergeten is, draagt hij/zij alle daaruit voortvloeiende kosten
7.3 Indien de daartoe bevoegde instantie de nascholingstraining wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, wordt er door die bevoegde instantie een andere afspraak bekend gemaakt.
7.4 De cursist die een nascholingscursus volgt is verplicht gedurende deze cursus een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen of zonodig een geldig rijbewijs voor de categorie voertuig(en) waarmee hij/zij rijdt.

8 Ontbinding

8.1 Elke Overeenkomst die door de Cursist is ondertekend wordt door HBrijopleiding als bindend beschouwt, tenzij de Cursist de Overeenkomst binnen 5 werkdagen na ondertekening per aangetekende brief ontbindt.
8.2 Indien de Overeenkomst niet is aangegaan voor een Pakketopleiding of een Spoedopleiding kan de Overeenkomst door zowel de Cursist als HBrijopleiding worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste dag van een kalendermaand.
8.3 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een Pakketopleiding of een Spoedopleiding, kan de Cursist de Overeenkomst slechts ontbinden ingeval van zodanige dringende redenen, dat van hem en/of haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. Mede aangezien het voor HBrijopleiding in geval van ontbinding door de Cursist in het algemeen niet mogelijk is de aan de Cursist toegewezen rij-instructeur aan een andere Cursist toe te wijzen, is de Cursist in geval van ontbinding als in dit artikel bedoeld een vergoeding aan HBrijopleiding verschuldigd (de “Vergoeding bij ontbinding”). De Vergoeding bij ontbinding bestaat uit een percentage van de volledige vergoeding voor het betreffende pakket. te weten de reeds genoten lestijd als percentage van de totale lestijd bij het pakket, vermeerderd met 10%. De Vergoeding bij ontbinding bedraagt echter minimaal 65% van de totale prijs van de Pakketopleiding en minimaal 85% bij een Spoedopleiding. Indien het verschuldigde bedrag ineens bij vooruitbetaling door de Cursist is voldaan, zal HBrijopleiding het bedrag onder aftrek van de hiervoor genoemde vergoedingen en het door haar aan CBR, of BNOR betaalde examengeld aan de Cursist restitueren.
8.4 HBrijopleiding kan de Overeenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen of een Pakketopleiding, slechts ontbinden ingeval van zodanige dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is HBrijopleiding gehouden de lesgeld en. waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd. aan de Cursist te restitueren.

9 Vrijwaring

9.1 HBrijopleiding vrijwaart de Cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet, verkeers overtredingen,en/of grove schuld van de Cursist, alsmede bij het gebruik door de Cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
9.2 Indien de Cursist een rijles volgt ondanks dat hem en/of haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn en/of haar rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de Overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de Cursist HBrijopleiding volledig voor de gevolgen hiervan. De Cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiêle consequenties voor zijn en/of haar rekening nemen.
9.3 De opleider is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties welke tijdens het rijden met uw eigen voertuig i.v.m praktijktrainingen bij nascholing of taxi kunnen zijn ontstaan.

10 Gebruik referenties

10.1 Bij inschrijving of overeenkomst verkrijgt HBrijopleiding het recht de naam van de contractpartner als referentie te gebruiken. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk melden.

11 Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op alle geschillen tussen de cursist en HBrijopleiding is het Nederlandse recht van toepassing, terwijl rechtbank te Maastricht bevoegd is van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst.
11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Bent U jonger dan 18 jaar dan moet deze inschrijving/overeenkomst schriftelijk worden ondertekend door een (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger. Voorts dient een kopie van het identiteitsbewijs van de (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger te worden verstrekt aan de rijschool.

De rijschool zal een kopie van deze inschrijving/overeenkomst U overhandigen.

× Hoe kan ik je helpen?